Tuesday, January 01, 2008

 

和子由渑池怀旧

人生到处知何似,
应似飞鸿踏雪泥。
泥上偶然留指爪,
鸿飞那复计东西。
老僧已死成新塔,
坏壁无由见旧题。
往日崎岖还记否,
路长人困蹇驴嘶。

This page is powered by Blogger. Isn't yours?